statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Przeglądy statków

loading...
Wykaz instytucji klasyfikacyjnych uznawanych przez Komisję Europejską

Instytucje klasyfikacyjne uznane przez Komisję Europejską na mocy dyrektywy (UE) 2016/1629 do przeprowadzania czynności w zakresie inspekcji technicznej statku 

stan prawny na dzień 19.07.2022 r.

Nazwa instytucji klasyfikacyjnej

Zakres uznania

BV – Bureau Veritas Marine & Offshore SAS

- inspekcja techniczna statku

DNVDet Norske Veritas

- inspekcja techniczna statku

HRB – Hrvatski Registar Brodova

- inspekcja techniczna statku

LR – Lloyd’s Register EMEA

- inspekcja techniczna statku

PRS – Polski Rejestr Statków S.A. 

- inspekcja techniczna statku

RINA – Registro Italiano Navale S.p.A

- inspekcja techniczna statku

Komisje techniczne

Inspekcję techniczną przeprowadza się dla:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,
 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3,
 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa w wyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych,
 • statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów (statków pasażerskich),
 • statków służących do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,

które uprawiają żeglugę po śródlądowych drogach wodnych.

Sposób przeprowadzenia inspekcji technicznej reguluje § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.05.2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz.U. Nr 108, poz. 702) oraz przepisy dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.

Przeglądy techniczne dokonują Komisje Techniczne działające przy:

 • Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ul. Kleczkowski 52, 50-227Wroclaw, tel. 71 329 18 93,
 • Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-206 Szczecin tel. 91 434 02 79,
 • Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 320 42 30.
Przeglądy statków sportowych o mocy 75 kW i więcej

Podmioty dokonujące przeglądy statków sportowych o  napędzie 75 kW i więcej.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Wał Miedzeszyński 379
03-980 Warszawa tel. 22 617 44 49

„ma zastosowanie do statków używanych wyłączenie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników 75kW i więcej” 


Wykaz Inspektorów Nadzoru Technicznego uprawnionych do wykonywania przeglądów statków sportowo rekreacyjnych

Wykaz podmiotów uznawanych przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

Wykaz podmiotów uznanych przez Dyrektorów Urzędu Żeglugi Śródlądowej  w zakresie przeglądów technicznych statków:

 1. Polski Rejestr Statków S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk REGON: 000144992 www.prs.pl
 2. Z.A. "KAMA" Ryszard Grablis ul. Startowa 21 E / 18 80-461 Gdańsk REGON: 191313400tel. 58 556 92 39,603 052 153 e-mail: R.grablis@gmail.com 
 3. Zdzisław Moryń ul. Piechoty 43/6 70-773 Szczecintel. 91 461 37 81,513 927 564 e-mail: zmoryn@gmail.com 
 4. Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych Krzysztof Gromek ul. Edwarda Wittiga 7/62 03-188 Warszawa REGON: 145875542 tel. 22 247 27 35,669 941 955 e-mail: kf.gromek@gmail.com 
 5. Przeglądy Techniczne StatkówŻeglugi Śródlądowej - Proc BolesławCzarnowo, ul. Dębowa 487-134 Zławieś Wielka REGON: 341235035tel. 609 878 955e-mail: boleslawproc@wp.pl 
 6. Anchor Wojciech Popławski ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz tel. 52 360 10 85,606 268 228 e-mail: anchor@vp.pl
Podmioty upoważnione

 Podmioty upoważnione przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy na mocy ustawy o żegludze śródlądowej do przeprowadzania czynności w zakresie inspekcji technicznej, przeglądów i pomiarów statków

(stan prawny na dzień 19.07.2022 r.)

L.p.

Nazwa podmiotu upoważnionego

Zakres upoważnienia

1

ANCHOR” Wojciech Popławski 

Bydgoszcz, REGON: 090472217
e-mail: anchor@vp.pl  tel. 606 268 228

- przegląd techniczny statku

2

Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych Łukasz Gromek

Warszawa, REGON: 141769487
e-mail: lukasz.gromek@poczta.fm  tel. 785 170 474

- przegląd techniczny statku
- pomiar statku

3

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Warszawa, REGON: 190565938
www.bureauveritas.com

- inspekcja techniczna statku
- przegląd techniczny statku
- pomiar statku

4

Československý Lloyd spol. s r.o.

Praha, IČ (REGON): 44264640
www.cslloyd.cz/pl/

- inspekcja techniczna statku
- przegląd techniczny statku
- pomiar statku

5

Polski Rejestr Statków S.A.
Gdańsk, REGON: 000144992
www.prs.pl

- inspekcja techniczna statku
- przegląd techniczny statku
- pomiar statku

6

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Warszawa, REGON: 000866596
www.pzmwinw.pl

- przegląd techniczny jachtu 

  komercyjnego na wody 

  śródlądowe

7

Polski Związek Żeglarski

Warszawa, REGON: 007014979

www.pya.org.pl

- przegląd techniczny jachtu 

  komercyjnego na wody 

  śródlądowe

8

Przeglądy Techniczne Statków Żeglugi Śródlądowej 

Proc Bolesław, Czarnowo, REGON: 341235035
e-mail: boleslawproc@wp.pl  tel. 609 878 955

- przegląd techniczny statku

9

Przeglądy Techniczne Statków Ryszard Gajdamowicz

Wrony, REGON: 521413434

e-mail: ryszard.gajdamowicz@onet.pl  tel. 601 411 808

- przegląd techniczny statku
- pomiar statku

10

Z.A. „KAMA” Ryszard Grablis
Gdańsk, REGON: 191313400
e-mail: r.grablis@gmail.com  tel. 58 556 92 39, 603 052 153

- przegląd techniczny statku

11

Zdzisław Moryń
Szczecin, REGON:
e-mail: zmoryn@gmail.com tel. 91 461 37 81, 513 927 564

- przegląd techniczny statku

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych