statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku


Wydawanie dokumentów rejestracyjnych

podstawa prawna

Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
Wniosek o wpis statku do rejestru

Składający wniosek, armator przedstawia do wglądu dokumenty potwierdzające uprawnienia do władania statkiem.

Do wniosku o wpis statku do rejestru dołącza się:

 • jeżeli armator jest właścicielem albo współwłaścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny,faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 • dowód własności  dołącza się do wniosku o wpis statku do rejestru wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej lub z adnotacją właściwego urzędu skarbowego zamieszczoną w dowodzie własności, że jest on zwolniony lub nie podlega tej opłacie, za wyjątkiem dowodów własności:
 • sporządzonych za granicą,
 • wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży statków albo na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia od tego podatku.
 •  jeżeli armator nie jest właścicielem statku – uwierzytelniony odpis dokumentu   uprawniającego armatora do władania statkiem we własnym imieniu
 • jeżeli armatorem jest osoba prawna – dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę   oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby
 • jeżeli statek był poprzednio  wpisany do rejestru prowadzonego przez inny organ rejestrowy albo do rejestru za granicą – dowód wykreślenia statku z tego rejestru
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisania statku do rejestru czasowego – dokument potwierdzający zgodę państwa stałego rejestru na czasowe wpisanie statku do rejestru polskiego
 • do wniosku o wpis do rejestru statku, który nie podlega obowiązkowi posiadania świadectwa zdolności żeglugowej – dodatkowo dołącza się opinię, uznanego przez organ prowadzący rejestr rzeczoznawcy, o zdolności statku do żeglugi w określonym rejonie i terminie.
We wniosku o wpis statku do rejestru należy podać TERYT zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 157 z 1998r., poz. 1031 z późn. zm.)

 


Opłaty

 


  Za wpis statku do rejestru:

 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 – 40 zł
 • bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 – 80 zł
 • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20m2 – 80 zł
 • o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2 – 400 zł

 

 •  Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze
 - opłata wynosi - 15 zł

 •  Za wtórnik

- karty rejestracyjnej opłata wynosi - 20 zł
- za wyciąg lub odpis z rejestru oplata wynosi - 15 zł 

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych