statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Opłaty administracyjne

Za rozpatrzenie sprawy indywidualnej przez organ administracji publicznej
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,
działając jako terenowy organ administracji żeglugi śródlądowej,
pobiera odpowiednie opłaty administracyjne, wymagane na podstawie ustawy.

Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy NBP nr 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000

Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.

Tytuł przelewu: należy dokładnie podać przedmiot opłaty wymienionej w poniższych tabelach 1 – 4.

Płatnik: płatnikiem może być tylko ta osoba lub armator, na którego rzecz dana sprawa ma być rozpatrzona.

TABELA 1

USTAWA O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

 

Na podstawie art. 70 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za poszczególne rodzaje spraw, określonych w załączniku do tejże ustawy.

Lp.Przedmiot opłatyWysokość opłaty
I.

Uprawianie żeglugi obcymi statkami

 
1 Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych:  
  1) na jedną podróż 100 zł
  2) na określony czas lub wielokrotne podróże 200 zł
2 Za wtórnik pozwolenia 200 zł
II.

Spełnienie wymogu zdolności zawodowej

 
1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 30 zł
1a Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej 30 zł
2 Za wtórnik zaświadczenia 15 zł
III.

Rejestr administracyjny statków

 
1 Za wpis statku do rejestru:  
  1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 40 zł
  2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 80 zł
  3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 80 zł
  4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 400 zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
3 Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego statku 20 zł
4 Za wyciąg lub odpis z rejestru 15 zł
IV.

Pomiar statków

Uwaga: opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku

 
1 Za świadectwo pomiarowe:  
  1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków 150 zł
  2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100 zł
2 Za wtórnik świadectwa pomiarowego. 60 zł
V.

Bezpieczeństwo statku

 
1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 25 zł
2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 20 zł
3 Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
4 Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
5 Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej 15 zł
6 Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej 15 zł
7 Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji) 200 zł
8 Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej 20 zł
9 Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej 20 zł
10 Za unijne świadectwo zdolności żeglugowej 150 zł
11 Za tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej 100 zł
12 Za uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej 50 zł
13 Za przedłużenie albo odnowienie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł
14 Za przedłużenie albo odnowienie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł
15 Za przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł
16 Za dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej 25 zł
17 Za duplikat unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 50 zł
18 Za duplikat uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 25 zł
19 Za duplikat tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 25 zł
20 Za wyciąg lub odpis unijnego świadectwa zdolności żeglugowej 15 zł
21 Za świadectwo instalacji i działania dla radarowych instalacji nawigacyjnych, wskaźników skrętu, sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej 50 zł
VI.

Kwalifikacje zawodowe

 
1 Za egzamin na patent 150 zł
2 Za egzamin na świadectwo 100 zł
3 Za patent (kapitana, mechanika, szypra, przewoźnika, stermotorzysty) 50 zł
4 Za świadectwo (sternika, bosmana, st. marynarza, marynarza, marynarza-motorzysty, obserwatora radarowego) 25 zł
5 Za wtórnik patentu 40 zł
6 Za wtórnik świadectwa 20 zł
VII.

Żeglarska książeczka pracy

 
  Za żeglarską książeczkę pracy 30 zł
IX.

Pilotaż

 
1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 50 zł
2 Za uprawnienie pilotowe 50 zł
3 Za egzamin na pilota 100 zł
4 Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100 zł
5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50 zł
X.

RIS

 
  Za wydanie dokumentu zgodności (opłatę pobiera Dyrektor UŻŚ w Szczecinie) 200 zł

TABELA 2

USTAWA O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Na podstawie art. 33 i 34 w związku art. 38 oraz art. 62 w związku z art. 63 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154, ze zm.) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za rozpatrzenie spraw określonych w § 14 i 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1045, ze zm.) oraz spraw wynikających z §§ 2-7 w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. z 2012 r. poz. 974).

Lp.Przedmiot opłatyWysokość opłaty
I.

Świadectwo eksperta ADN

 
1 Egzamin kończący kurs na eksperta ADN, na eksperta ADN do spraw przewozu gazów i na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów (opłatę za każdy egzamin pobiera Dyrektor UŻŚ w Szczecinie; opłata obejmuje wydanie świadectwa eksperta ADN) 100 zł
2 Wtórnik świadectwa eksperta ADN 30 zł
II.

Dopuszczenie statku ADN

 
1 Wydanie lub przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN 200 zł
2 Wydanie tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN 100 zł
3 Wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN lub tymczasowego świadectwa 20 zł

TABELA 3

USTAWA O WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH

 

 

Na podstawie art.6 oraz art. 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają opłaty administracyjne za rozpatrzenie poszczególnych kategorii spraw, które zostały określone w załączniku do tejże ustawy.

Lp.Przedmiot opłatyWysokość opłaty
1 Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych 200 j.t.*
2 Wydanie dziennika prac podwodnych 10 j.t.*
3 Wydanie duplikatu dziennika prac podwodnych 15 j.t.*

* Jednostka taryfowa (j.t.) oznacza, że jej wartość złotowa stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego) liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027).

TABELA 4

USTAWA O ZASADACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Na podstawie art.9 ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.220), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa (Dz. U. z 2017 r. poz.234) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne.

Lp.Przedmiot opłatyWysokość opłaty
1 Właściwy organ, na wniosek osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej prawo wykonywania zawodu regulowanego, wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, w celu uznania tych kwalifikacji w innym państwie członkowskim. 84 zł a)
2 Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej. 980 zł b)
  1. Opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027), które obowiązuje w roku wydania zaświadczenia. Od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wynosi 2800 zł, zgodnie z postanowieniem § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596).
  2. Opłata w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona wg zasad jak wyżej.

 

KP) 2021.01.11

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych