statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Rachunek bankowy NBP nr: 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000

Właściciel rachunku: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Tytuł przelewu: należy dokładnie wskazać przedmiot opłaty administracyjnej i dane osoby lub podmiotu, na rzecz którego dana sprawa ma być rozpatrzona.

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy pobiera opłaty administracyjne wg poniższych tabel I – IV:

I. Ustawa o żegludze śródlądowej

Na podstawie art. 70 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097 i 2642, z 2023 r. poz. 1588) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne:

Lp.

Przedmiot opłaty

Wysokość

opłaty

I

Uprawianie żeglugi obcymi statkami

1

Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych:

 

 

1) na jedną podróż

100 zł

 

2) na określony czas lub wielokrotne podróże

200 zł

2

Za wtórnik pozwolenia

20 zł

II

Spełnienie wymogu zdolności zawodowej

1

Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

30 zł

1a

Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej

30 zł

2

Za wtórnik zaświadczenia

15 zł

III

Rejestr administracyjny statków

1

Za wpis statku do rejestru:

 

 

1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

40 zł

 

2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

80 zł

 

3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

80 zł

 

4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

400 zł

2

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

15 zł

3

Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego statku

20 zł

4

Za wyciąg lub odpis z rejestru

15 zł

IIIa

(uchylona)

IV

Pomiar statków (Uwaga: opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku)

1

Za świadectwo pomiarowe:

 

 

1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150 zł

 

2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków

100 zł

2

Za wtórnik świadectwa pomiarowego

60 zł

V

Bezpieczeństwo statku

1

Za świadectwo zdolności żeglugowej

25 zł

2

Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

20 zł

3

Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

4

Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

5

Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

6

Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

15 zł

7

Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji)

200 zł

8

Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

9

Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

20 zł

10

Za unijne świadectwo zdolności żeglugowej

150 zł

11

Za tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej

100 zł

12

Za uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej

50 zł

13

Za przedłużenie albo odnowienie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

14

Za przedłużenie albo odnowienie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

15

Za przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

16

Za dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej

25 zł

17

Za duplikat unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

50 zł

18

Za duplikat uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

25 zł

19

Za duplikat tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

25 zł

20

Za wyciąg lub odpis unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

15 zł

21

Za świadectwo instalacji i działania dla radarowych instalacji nawigacyjnych, wskaźników skrętu, sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego i tachografów w żegludze śródlądowej

50 zł

Va

(uchylona)

VI

Kwalifikacje zawodowe

1

Za egzamin na:

 

 

1)   unijne świadectwo kapitana żeglugi śródlądowej

500 zł

 

2)   unijne świadectwo eksperta w dziedzinie żeglugi pasażerskiej

300 zł

 

3)   unijne świadectwo eksperta w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego

300 zł

 

4)   szczególne zezwolenie dla kapitana

250 zł

 

5)   inny dokument kwalifikacyjny

300 zł

2

Za zatwierdzenie symulatora, na którym ma się odbywać egzamin

2000 zł

3

Za uznanie jednostki edukacyjnej (opłata uwzględnia przeprowadzenie kontroli)

1000 zł

4

Za odnowienie uznania jednostki edukacyjnej (opłata uwzględnia przeprowadzenie kontroli)

1000 zł

5

Za unijne świadectwo kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej

(opłata uwzględnia wpisy o posiadanych szczególnych zezwoleniach dla kapitana)

100 zł

6

Za unijne świadectwo eksperta w dziedzinie żeglugi pasażerskiej

100 zł

7

Za unijne świadectwo eksperta w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego

100 zł

8

Za szczególne zezwolenie dla kapitana

50 zł

9

Za inny dokument kwalifikacyjny

50 zł

10

Za przedłużenie ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 5 - 9

50 % opłaty

określonej odpowiednio

w pkt 5 - 9

 

 

 

Uwaga: opłaty, o których mowa w pkt 9 i 10, nie obejmują opłaty za wydanie dokumentu będącego połączeniem unijnych świadectw kwalifikacji i żeglarskiej książeczki pracy.

 

VII

Żeglarska książeczka pracy i dziennik pokładowy

1

Za żeglarską książeczkę pracy

100 zł

2

Za dokument będący połączeniem unijnych świadectw kwalifikacji i żeglarskiej książeczki pracy

100 zł

3

Za zatwierdzenie wpisów dotyczących praktyki pływania

25 zł

4

Za dziennik pokładowy

100 zł

VIII

(uchylona)

IX

Pilotaż

1

Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

50 zł

2

Za uprawnienie pilotowe

50 zł

3

Za egzamin na pilota

100 zł

4

Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

100 zł

5

Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2

50 zł

X

RIS

 

Za wydanie dokumentu zgodności (opłatę pobiera Dyrektor UŻŚ w Szczecinie)

200 zł

 

II. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 33 i 34 w związku art. 38 i 62 w związku z art. 63 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147, z 2023 r. poz. 1123), za rozpatrzenie spraw określonych w § 14 i 17 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1045, z 2015 r. poz. 629, z 2018 r. poz. 540 oraz z 2023 r. poz. 1701) oraz wynikających z § 2 - 7 w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN (Dz. U. z 2012 r. poz. 974), dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne:

Lp.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

I

Świadectwo eksperta ADN

1

Egzamin kończący kurs na eksperta ADN oraz na eksperta ADN do spraw przewozu gazów

i na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów

100 zł

Uwaga: opłatę za każdy egzamin pobiera Dyrektor UŻŚ w Szczecinie; opłata obejmuje również wydanie świadectwa eksperta ADN)

300 zł

od 25.09.2023 r.

2

Wtórnik świadectwa eksperta ADN

30 zł

II

Dopuszczenie statku ADN

1

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia statku ADN

200 zł

2

Wydanie tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku ADN

100 zł

3

Wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN lub tymczasowego świadectwa

20 zł

 


III. Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

Na podstawie art. 6 i 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne:

Lp.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty

1

Wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych

200 j.t.*

2

Wydanie dziennika prac podwodnych

10 j.t.*

3

Wydanie duplikatu dziennika prac podwodnych

15 j.t.*


* Jednostka taryfowa (j.t.) oznacza, że jej wartość złotowa stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego) liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025).

 

IV. Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2023 r. poz. 334), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa (Dz. U. z 2017 r. poz.234), dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej pobierają następujące opłaty administracyjne:

Lp.

Przedmiot opłaty

Wysokość

opłaty

1

Właściwy organ, na wniosek osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej prawo wykonywania zawodu regulowanego, wydaje zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez tę osobę kwalifikacji zawodowych, w celu uznania tych kwalifikacji w innym państwie członkowskim.

104,70 zł 1) od dnia 01.01.2023 r.

108,00 zł 1) od dnia 01.07.2023 r.

2

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej

1221,50 zł 2) od dnia 01.01.2023 r.

1260,00 zł 2) od dnia 01.07.2023 r.


1) Opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027), które obowiązuje w roku wydania zaświadczenia. Odpowiednio do postanowień § 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł, z kolei od dnia 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł.
2) Opłata w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalona wg zasad jak wyżej.

____________________

Stan prawny na dzień 25 sierpnia 2023 r.

UŻŚ.BG_KP

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych