Instytucje klasyfikacyjne

Wykaz instytucji klasyfikacyjnych uznawanych przez Komisję Europejską

 • Bureau Veritas,  ul. Gnilna 2 (III piętro), Gdańsk 80-847, tel. 58 666 50 00
 • Germanischer Lloyd - Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. Oddział Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2 lok. 29, 80-280 Gdańsk tel. 58 521 87 90
 • Lloyd’s Register of Shipping - Lloyd's Register (Polska) Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 13a, 80-219 Gdańsk  tel. 58 3200570,  58 3015953
 • RZ - Rosyjski Morski Rejestr Statków oddział w Polsce, ul. Kruczkowskiego 12, Gdańsk, tel. 58 732 02 60
 • RINA - Włoski Rejestr Statków, ul. Na Stoku 49, Gdańsk, tel. 58 322 02 26
 • PRS - Polski Rejestr Statków SA ,  al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, tel. 58 346 17 00,  58 751 11 00

Inspekcję techniczną przeprowadza się dla:

 • statków o długości nie mniejszej niż 20 m,
 • statków, których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3,
 • holowników i pchaczy przeznaczonych odpowiednio do holowania lub pchania statków, o których mowa w wyżej, lub przemieszczania takich statków w zestawach sprzężonych,
 • statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów (statków pasażerskich),
 • statków służących do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,

które uprawiają żeglugę po śródlądowych drogach wodnych.

Sposób przeprowadzenia inspekcji technicznej reguluje § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.05.2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania (Dz.U. Nr 108, poz. 702) oraz przepisy dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.

Przeglądy techniczne dokonują Komisje Techniczne działające przy:

 • Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ul. Kleczkowski 52, 50-227Wroclaw, tel. 71 329 18 93,
 • Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-206 Szczecin tel. 91 434 02 79,
 • Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 320 42 30.

Podmioty dokonujące przeglądy statków do 60m2 i napędzie do 75 kW.

Z.A. „KAMA” mgr inż.  Ryszard Grablis , ul. Startowa 21E/18, 80-461 Gdańsk, tel. 603 052 153

„ma zastosowanie do wykonywania przeglądów technicznych statków bez napędu mechanicznego o iloczynie największej długości i szerokości nie przekraczających 60m2 oraz statków o napędzie mechanicznym o mocy do 75 kW"

Podmioty dokonujące przeglądy statków sportowych o  napędzie 75 kW i więcej.

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Wał Miedzeszyński 379
03-980 Warszawa tel. 22 617 44 49

„ma zastosowanie do statków używanych wyłączenie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy silników 75kW i więcej” 

Wykaz Inspektorów Nadzoru Technicznego uprawnionych do wykonywania przeglądów statków sportowo rekreacyjnych

Warszawa - link
Wrocław - link
Bydgoszcz - link
Szczecin - link
Giżycko - link
Kraków - link
Kędzierzyn Koźle - link