Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 70, poz. 651)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

  1)   dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
  2)   świadectwo o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,

  3)   dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz przedłożyć do wglądu dowód osobisty albo paszport.

W przypadku braku dokumentu kwalifikacyjnego zawodowego uprawniającego do pracy na statkach żeglugi śródlądowej lub morskiej , osoba ubiegająca się o wpis młodszego marynarza powinna dodatkowo przedłożyć  dokument stwierdzający odbycie podstawowego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach, wydany przez armatora statku.

 

II Opłata gotówkowa

30 zł