Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686)

 

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 1. wniosek
 2. wyciąg z dowodu osobistego;
 3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm;
 4. odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy
  i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta, lub dokument potwierdzający praktyki w stoczni lub warsztatach mechanicznych dokonujących remontu silników;
 5. zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu
  z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega; (świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy  z odbitym wzorem pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  zgodnie z zał. nr 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownkami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy    (Dz. U. nr 69 z 1996r., poz. 332 z późn. zm.).
 6. świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku;
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

II Opłaty

 • świadectwo – 25 zł

 

III Aby uzyskać świadectwo pmotorzysty żeglugi śródlądowej należy spełnić jedno z poniższych wymagań

 1. odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym albo odbycie 18-miesięcznej praktyki w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodach i nakiernkach związanych z dyscyplinami nauk technicznych: mechanika, elektrotechnika oraz budowa i eksploatacja maszyn, odbycie 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznych, albo
 3. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej albo
 4. posiadanie patentu motorzysty wachtowego w żegludze morskiej, albo
 5. posiadanie stopnia marynarza albo podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego.


IV UWAGI
 1. praktykę pływania na statku morskim zalicza się w całości
 2. świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o łącznej mocy maszyn do 300 kW.