statek inspektor

#UŻŚ Bydgoszcz Delegatura w Gdańsku

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686)

 

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 1. wniosek
 2. wyciąg z dowodu osobistego;
 3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm;
 4. odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy
  i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta, lub dokument potwierdzający praktyki w stoczni lub warsztatach mechanicznych dokonujących remontu silników;
 5. zaświadczenie właściwej komisji egzaminacyjnej o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu
  z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności na świadectwo lub patent, o którego wydanie wnioskodawca się ubiega; (świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy  z odbitym wzorem pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  zgodnie z zał. nr 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownkami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy    (Dz. U. nr 69 z 1996r., poz. 332 z późn. zm.).
 6. świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku;
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

II Opłaty

 • świadectwo – 25 zł

 

III Aby uzyskać świadectwo pmotorzysty żeglugi śródlądowej należy spełnić jedno z poniższych wymagań

 1. odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym albo odbycie 18-miesięcznej praktyki w warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodach i nakiernkach związanych z dyscyplinami nauk technicznych: mechanika, elektrotechnika oraz budowa i eksploatacja maszyn, odbycie 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności praktycznych, albo
 3. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej albo
 4. posiadanie patentu motorzysty wachtowego w żegludze morskiej, albo
 5. posiadanie stopnia marynarza albo podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego.


IV UWAGI
 1. praktykę pływania na statku morskim zalicza się w całości
 2. świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o łącznej mocy maszyn do 300 kW.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014, poz. 1686)

 

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 1. wniosek
 2. wyciąg z dowodu osobistego;
 3. dwie aktualne fotografie o wymiarach 20 x 25 mm;
 4. odpowiednio: wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez urząd żeglugi śródlądowej, stwierdzający nabycie wymaganej praktyki pływania na określonym stanowisku i wymieniający rodzaje statków oraz śródlądowe drogi wodne, na których praktyka pływania została nabyta, (praktykę  pływania na statku morskim zalicza się w całości);
 5. świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej, na określonym stanowisku; (świadectwo zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy  z odbitym wzorem pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne  zgodnie z zał. nr 6  rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownkami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy    (Dz. U. nr 69 z 1996r., poz. 332 z późn. zm.).
 6. dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia.

II Opłaty

 • świadectwo – 25 zł

III  Aby uzyskać świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej należy

 

 1. posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, albo 
 2. posiadanie świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żeglugi śródlądowej albo dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności żelguga śródlądowa

 

IV  UWAGI

 

 1. praktykę pływania na statku morskim zalicza się w całości 

 

Wydawanie zezwoleń na jednorazową podróż

Podstawa prawna:
Art. 34m ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2006 r. nr  123, poz. 857 ze zm.)

 

I Wymagane dokumenty na jednorazową podróż statku (załączniki wymagane do wniosku)

 • Pisemny wniosek armatora
 • Zaświadczenie o zdatności do jednorazowej podróży wydane przez Polski Rejestr Statków
 • Dokumenty statku lub statków   biorących   udział w podróży  (świadectwo zdolności żeglugowej)
 • Uprawnienia kierownika statku

II Opłaty

 •  wydanie zezwolenia na jednorazową podróż – 200 zł

 

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez na wodzie

Wniosek o wydanie imprezy sportowej na wodzie powinien wpłynąć do Delegatury w Gdańsku najpóźniej siedem dni do dnia planowanej imprezy.

Podstawa prawna:
§ 1.23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 r. nr  212, poz. 2072)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • Pisemny wniosek
 • Program i regulamin imprezy na wodzie
 • Zgodę otrzymaną od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 • Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo imprezy

II Opłaty

 •  zezwolenie – opłata skarbowa 82 zł

 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2003 r. nr  199, poz. 1936 ze zm.)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

 • Pisemny wniosek: wielokrotne   jednokrotne
 • kopia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydanego przez jednostkę certyfikującą
 • kopie dyplomów i świadectw zdrowia osób wykonujących prace podwodne

II Opłaty

 •  zezwolenie – 200 j.t.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 70, poz. 651)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

  1)   dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
  2)   świadectwo o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,

  3)   dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz przedłożyć do wglądu dowód osobisty albo paszport.

W przypadku braku dokumentu kwalifikacyjnego zawodowego uprawniającego do pracy na statkach żeglugi śródlądowej lub morskiej , osoba ubiegająca się o wpis młodszego marynarza powinna dodatkowo przedłożyć  dokument stwierdzający odbycie podstawowego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach, wydany przez armatora statku.

 

II Opłata gotówkowa

30 zł

Zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

Podstawa prawna:

Art. 17. Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 ze zm.)

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Gdańsku

ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
telefon 48 58 301 84 14, 602 379 752
fax 58 346 21 55
e-mail urzad@gda.uzs.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Skorowidz przypisów prawnych

Internetowy system aktów prawnych