Administratorem danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

  1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest Marcin Słomiński, dostępny pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:

 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 ze zm.)

 

  1. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
  3. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
  4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
  5. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
  6. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.