Dokumenty statkowe

Świadectwa zdolności żeglugowej

1. Świadectwo zdolności żeglugowej
2. Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2010r. Nr 216, poz. 1424)

3. Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz.U. z 2010r. Nr 110, poz. 731)

4. Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz.U. z 2010r. Nr 108, poz. 704)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)
  • zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik z przeprowadzonej inspekcji technicznej lub dokument wydany przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską (DOTYCZY WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ)
  • dokument klasyfikacyjny polskiej instytucji klasyfikacyjnej oraz wyciąg ze świadectwa pomiarowego, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu,
  • orzeczenie Urzędu Dozoru Technicznego o stanie kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych, jeżeli statek w takie kotły lub zbiorniki jest wyposażony
  • dla statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy,
    z  wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:  
  1. orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych
  3. dla statku nowo zbudowanego lub przebudowanego używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 75 kW - dodatkowo wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.
  • Przepisy 1-3 stosuje się odpowiednio w sprawie o przedłużenie ważności świadectwa zdolności żeglugowej..

 

II Opłaty

świadectwo zdolności żeglugowej – 25 zł
uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej – 20 zł
przedłużenie terminu ważności świadectwa zdolności żeglugowej – 15 zł
dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej – 15 zł
za wtórnik świadectwa zdolności żeglugowej - 20 zł
wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej - 150 zł
wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej - 100 zł
przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej - 50 zł
za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej - 25 zł
za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej - 50 zł


Podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej stanowią kopie lub wyciągi dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz dodatkowo, dla statków do przewozu osób, statków o napędzie mechanicznym do przewozu rzeczy a także pchania lub holowania, pozytywny wynik ich inspekcji przeprowadzonej przez organ wydający to świadectwo.