Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie żeglugi śródlądowej na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne jest ustawa

USTAWA Z DNIA 21 GRUDNIA 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857)


ZMIANY

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

(Dz.U. 2013 poz. 1458)


ZMIANY

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2128)

 

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DYREKTORÓW URZĘDÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. 2001 nr 77 poz. 831)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. 2004 nr 70 poz. 639)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

INSPEKCJE TECHNICZNE

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania.

(Dz. U. 2015 poz. 963)


OSOBY UPRAWNIONE DO INSPEKCJI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych
(Dz.U. Nr 145, poz. 1222)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków
(Dz. U. 2010 nr 77 poz. 507)

UMUNDUROWANIE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 54, poz. 473)

OZNAKOWANIE STATKU INSPEKCYJNEGO
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej
(M.P. Nr 38, poz. 603)

UPRAWIANIE ŻEGLUGI PRZEZ OBCE STATKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 505)

EWIDENCJA PRZEWOŻONEGO ŁADUNKU
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w żegludze śródlądowej
(Dz.U. Nr 26, poz. 227)

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 34, poz. 316)

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 210, poz. 1536).


UZNAWANIE DOKUMENTÓW INNYCH PAŃSTW

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków są uznawane przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
(Dz.U. 2013 poz. 1249).


PRZEPISY ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. Nr 212, poz. 2072)

DZIENNIK POKŁADOWY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 8, poz. 69)

REJESTR STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 39, poz. 340)

POMIARY STATKÓW
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. z 2010r. Nr 115, poz. 772)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku
(Dz. U. 2010 nr 77 poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzenia pomiaru statku i inspekcji technicznej statku
(Dz. U. z 2010r. Nr 110, poz. 730)


WYMAGANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE STATKÓW

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych
(Dz.U. Nr 216, poz. 1423)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej.
(Dz.U. 2014 poz. 1607)


ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
(Dz.U. Nr 216, poz. 1424)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
(DZ. U. Nr 108, poz. 704)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
(Dz. U. z 2010r. Nr 110, poz. 731)


MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1045)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
(Dz.U. 2012 poz. 1045) nowelizacja (Dz.U. 2015 poz. 629)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
(Dz. U. z 2012 r. poz. 966)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN    
(Dz. U. z 2012 r. poz. 974)

Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.    
(Dz.U. 2017 poz. 1719)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli    
(Dz. U. z 2012 r. poz. 655)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych    
(Dz. U. z 2012 r. poz. 619) nowelizacja (Dz.U. 2016 poz. 315)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz.U. 2016 poz. 1834)


PRACE PODWODNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2017 r. Nr 1970)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych
(Dz.U. Nr 116, poz. 1210)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. Nr 117, poz. 1224)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego
(Dz.U. Nr 167, poz. 1752)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1794)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 856)


KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
(Dz. U. 2014 poz. 1686)


ŚWIADECTWA ZDROWIA
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 199, poz. 1949)


ŻEGLARSKA KSIĄŻECZKA PRACY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 70, poz. 651)

ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. Nr 77, poz. 695)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. 2010 nr 32 poz. 172)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. Nr 210, poz. 1786)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi, a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
(Dz. U. Nr 239, poz. 2035)

ZMIANA
(Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2632)


KLASYFIKACJA DRÓG WODNYCH
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U. Nr 77, poz. 695)

ODPADY I ŚCIEKI
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 104, poz. 973)

PILOTAŻ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 53)

WYPADKI ŻEGLUGOWE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania z związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U. Nr 17, poz. 161)

 

SPORT I REKREACJA

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej
(Dz.U. 2013 poz. 1366)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. 2014 r. poz. 715)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie
(Dz.U. 2016 poz. 176)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. 2014 r. poz. 715)

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. 2016 poz. 656)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 460)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 749)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 599)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 43)


ZARZĄDZANIE USŁUGAMI INFORMACJI RZECZNEJ (RIS)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego miejscowo do zarządzania usługami informacji rzecznej (RIS). 
(Dz.U. poz. 58)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania systemu usług informacji rzecznej (RIS).  
(Dz. U. 2014 nr 0 poz. 155)


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS).  
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 80)


SKARGI PASAŻERÓW

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą wodną śródlądową
(Dz.U. 2013 poz. 1072)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową
(Dz.U. 2013 poz. 1014)

Wyciąg z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) - skarga pasażera do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej oraz kary pieniężne za działanie z naruszeniem obowiązków
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1458)